ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Fast ForWord คืออะไร และเหมาะสำหรับใคร?

Fast ForWord 

คืออะไร และเหมาะสำหรับใคร?


โปรแกรม Fast ForWord คืออะไร? 

โปรแกรม Fast ForWord คือโปรแกรมที่ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ที่มีความยากลำบากในการอ่าน สามารถพัฒนาทักษะนี้ให้แข็งแรง และทำงานได้ดียิ่งขึ้น 

โดยโปรแกรมนี้ใช้หลักการทำงานที่อิงมาจาก evidence-based หรือ หลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็นหลักการที่ใช้ในการดูแลรักษา และช่วยเหลือผู้ที่มีความยากลำบากในเรื่องต่าง ๆ ให้ดีขึ้น โดยดูจากข้อมูลที่ดีที่สุด และชัดเจนที่สุดเท่าที่จะมี แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการดูแลรักษา ช่วยเหลืออย่างมีเหตุผล และรอบคอบ 

ซึ่งในที่นี้โปรแกรม Fast ForWord ก็ได้นำเอาหลักการนี้มาใช้ในการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน และการใช้ภาษา โดยได้ทำการพัฒนาตัวโปรแกรมให้เหมาะสำหรับการกระตุ้น และพัฒนาสมองที่เกี่ยวข้องกับการอ่านอย่างตรงจุด และเป็นไปหลักประสาทวิทยา ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการสร้างโปรแกรม Fast ForWord นี้เป็นข้อมูลที่ผ่านการวิจัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก และได้รับการพิสูจน์มาแล้วจากผู้ใช้จริงกว่า 55 ประเทศทั่วโลกว่าสามารถช่วยพัฒนาทักษะการอ่านได้อย่างแท้จริง 

'' ฝึกเพียงแค่ 40-60 ชั่วโมง แต่สามารถให้ผลลัพธ์ เหมือนฝึกทักษะภาษา และการอ่านมาแล้ว 1-2 ปี และเมื่อฝึกแล้วให้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน และถาวรต่อตัวผู้ใช้ "

และเนื่องจากว่าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้ภาษาอังกฤษช่วยในการพัฒนาทักษะการอ่าน และการใช้ภาษา นั่นจึงเป็นเหตุผลให้ผู้เรียน และผู้ใช้โปรแกรมได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างก้าวกระโดดตามไปด้วย

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับใคร? 
โปรแกรมนี้ครอบคลุมการพัฒนาทักษะการอ่าน และการใช้ภาษาที่หลากหลายรูปแบบ หลากหลายระดับ และหลากหลายความต้องการ ช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน และการใช้ภาษาให้กับผู้ใช้แต่ละคนแบบรายบุคคลได้อย่างตรงจุด และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็น
 
ผู้ที่ต้องการฝึกฝน และพัฒนาภาษาอังกฤษ 
โปรแกรมนี้จะช่วยพัฒนาความรู้เชิงวิชาการให้ผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษได้อย่างก้าวกระโดด เนื่องจากตัวโปรแกรมถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างทักษะการฟัง และการอ่านขั้นสูงสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในระดับต้นจนถึงระดับสูง ซึ่งโปรแกรมนี้จะฝึกไวยากรณ์ และคำศัพท์อย่างเข้มข้นให้กับคุณ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคลไป เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาโดยมีพื้นฐานทางภาษาที่แข็งแกร่ง เพื่อการต่อยอดการเรียนภาษาในระดับสูงอย่างมั่นคง 

ผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่าน 
คุณรู้หรือไม่ว่าผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการอ่าน จะต้องฝึกฟัง และอ่านมากกว่าเด็กในวัยเดียวกัน 10-30 เท่า เพื่อให้พวกเขาสามารถอ่านได้เทียบเท่ากับเด็กคนอื่น ๆ ซึ่งโปรแกรม Fast ForWord จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาเด็กที่มีความต้องการในการพัฒนาการฟัง และอ่านได้อย่างตรงจุด โดยเข้าไปแก้ไขปัญหาจากต้นตอ ซึ่งผลลัพธ์ที่เด็กจะได้ก็คือ  

การประมวลผลเสียงทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้น มี Working memory คงทนยั่งยืน และมีสมาธิจดจ่อกับการฟังมากยิ่งขึ้น สามารถรับรู้เสียง และการออกเสียงได้อย่างเที่ยงตรง ช่วยพัฒนาในเรื่องการเรียงลำดับ และจัดลำดับความสำคัญของเสียงที่ได้ยิน
เพิ่มพูนคำศัพท์เชิงวิชาการ และช่วยให้เข้าใจไวยากรณ์ที่ซับซ้อนได้ดี

ผู้ที่มีอาการ Dyslexia (บกพร่องในการใช้ภาษา และการอ่าน)  

ผู้ที่มีอาการ Dyslexia  จะมีความผิดปกติของการได้ยิน โดยจะมีจุดอ่อนอยู่ที่การประมวลผลเสียงที่ได้ยินเป็นหลัก ซึ่งโปรแกรม Fast ForWord จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยจะค่อย ๆ เข้าไปพัฒนา แล้วกระตุ้นให้สมองที่เกี่ยวข้องกับการฟัง การอ่าน และการใช้ภาษาถูกใช้งานซ้ำ ๆ จนเกิดการสร้างเส้นใยสมองเพิ่มมากขึ้น และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยพัฒนาตั้งแต่ความสามารถระดับพื้นฐานของสมอง

และเมื่อมีการทดลองใช้โปรแกรม Fast ForWord กับผู้ที่มีอาการ Dyslexia ผลปรากฎว่าโปรแกรมนี้สามารถช่วยให้ผู้ที่มีอาการ Dyslexia อ่าน และใช้ภาษาได้อย่างแท้จริง

จากภาพตัวอย่างการทำงานของสมองขณะที่เด็กมีการใช้ภาษา และอ่านหนังสือ 

ภาพแรกจะเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานของสมองด้านภาษาและการอ่านในเด็กปกติ

ภาพที่สองแสดงถึงการทำงานของสมองด้านภาษาและการอ่านในเด็กที่มีอาการ Dyslexia

ภาพที่สามแสดงถึงการทำงานของสมองด้านภาษาและการอ่านในเด็กที่มีอาการ Dyslexia หลังจากใช้โปรแกรม Fast ForWord®  เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์
 
จากภาพจะสังเกตเห็นว่าการทำงานของสมองด้านการฟัง และการใช้ภาษาซึ่งเป็นส่วนที่ชื่อว่า Angular Gyrus หรือรอยนูนแองกูลาร์ ซึ่งเป็นสมองที่เกี่ยวกับการอ่าน การเขียน และการแปลความหมายจากสิ่งที่ได้อ่าน และเขียนลงไป ที่แสดงอยู่ในวงกลมสีน้ำเงินนั้น ในเด็กปกติจะแสดงการทำงานของสมองส่วนนี้ขณะทำการอ่านหนังสือ
 
แต่ในเด็กที่มีอาการ Dyslexia สมองส่วนนี้จะไม่ปรากฏการทำงานขณะที่อ่าน ทำให้เด็กที่มีอาการนี้ ไม่สามารถอ่านสิ่งที่เห็น แล้วประมวลผลออกมาได้ แต่หลังจากที่ได้ใช้โปรแกรม Fast ForWord®  สมองส่วน Angular Gyrus ก็ปรากฏการทำงานของสมองส่วนนี้ออกมาให้เห็น และเมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่มีอาการ Dyslexia เด็กที่มีอาการ Dyslexia ที่ได้ใช้โปรแกรม Fast ForWord®  มีการทำงานของสมองส่วนนี้ที่มากกว่า
 

โดยโปรแกรมจะเข้าไปพัฒนาในสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ช่วยในการปรับปรุงการประมวลผลเสียง 

สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสัทศาสตร์ (ธรรมชาติของการออกเสียง และการเปล่งเสียงพูด), การออกเสียงและการถอดรหัสเป้าหมาย, การจดจำคำศัพท์ไวยากรณ์และความเข้าใจ
สนับสนุนการอ่านด้วยปากเปล่าเพื่อสร้างความคล่องแคล่ว (เหมาะสำหรับผู้อ่านที่มีความไม่แน่ใจในการอ่านมากที่สุด!)
 

นักเรียนการศึกษาพิเศษ (Special Education)

โปรแกรมจะช่วยกำหนดเป้าหมายที่เป็นอุปสรรคของการอ่าน และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาในจุดนั้นให้ดีขึ้น

โดยโปรแกรม Fast ForWord ได้รับการรับรองจาก the Council of Administrators of Special Education (CASE) ว่าโปรแกรม Fast ForWord นั้นเป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือ และพัฒนาความจำ สมาธิ และการประมวลผลให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ หรือ ADD และ ADHD เนื่องจากโปรแกรมจะช่วยให้เด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง!

ทุกการเรียนรู้เริ่มมาจากสมอง ดังนั้นการมีสมองที่ดี และมีประสิทธิภาพจะช่วยให้บุคคลนั้นสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และนำไปสู่การประสบความสำเร็จในชีวิตได้ดีมากยิ่งขึ้น

โปรแกรม Fast ForWord สามารถช่วยพัฒนาสมองของคุณให้ดี และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ เพราะโปรแกรม Fast ForWord นั้นช่วยพัฒนาทักษะต่าง ๆ โดยเริ่มจากสมองได้อย่างตรงจุด เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาสมองด้านการอ่าน และการใช้ภาษาได้อย่างยั่งยืน
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ขอทดลองเรียนฟรี โทร 02-656-9938-9

ติดต่อเรา