ความสำเร็จของเรา

จากนักเรียนที่ฝึก Fast ForWord กับเรา

หลักสูตรฝึกสมอง พัฒนาภาษาอังกฤษ Fast ForWord ช่วยทำให้ทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ เช่น ความจำ สมาธิ ความไวในการคิดวิเคราะห์ประเมินผลและการเรียงลำดับเหตุการณ์ รวมถึงทักษะด้านการอ่านดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

bernard300
In Case Study

เบอร์นาร์ด

irene300
In Case Study

ไอรีน

donlawit
In Case Study

ดลวิทย์

junpei300
In Case Study

จุมเปย์

In Case Study

Improved Reading Skills by Students in School District 16