งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

มีผลงานวิจัยจำนวนมากได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษและทักษะการอ่านของนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลกที่ฝึกกับ Fast ForWord™ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ (learning difficulties)

In Result

Improved Language and Reading Skills by Students in NSW Australia

In Result

Improved Reading Skills and Behavior of Students in Singapore

In Result

Improved Auditory Processing by Students in the United Kingdom

In Result

Improved Early Reading Skills by Students in the Philippines

In Result

Improved Language Skills by Students in Bermuda

In Result

Improved Reading Achievement by Students in Thailand

In Result

Improved Cognitive Skills Accelerate English Language and Reading Development in Bilingual Students in India

In Result

Improved Reading Skills by Students in Ireland