งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

มีผลงานวิจัยจำนวนมากได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษและทักษะการอ่านของนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลกที่ฝึกกับ Fast ForWord™ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ (learning difficulties)

flag-09
In Result

Improved Language and Reading Skills by Students in NSW Australia

flag-08
In Result

Improved Reading Skills and Behavior of Students in Singapore

flag-07
In Result

Improved Auditory Processing by Students in the United Kingdom

flag-06
In Result

Improved Early Reading Skills by Students in the Philippines

flag-05
In Result

Improved Language Skills by Students in Bermuda

flag-01
In Result

Improved Reading Achievement by Students in Thailand

flag-02
In Result

Improved Cognitive Skills Accelerate English Language and Reading Development in Bilingual Students in India

flag-04
In Result

Improved Reading Skills by Students in Ireland