Reading Level 5

Fast ForWord Reading Level 5 software is appropriate for students in upper elementary, middle and high school. It concentrates on enhancing advanced reading comprehension and expanding vocabulary skills.

โปรแกรม Fast ForWord ยังมีระบบเร่งพัฒนาผู้เรียนในด้านการอ่านและยังช่วยออกกำลังสมองให้คิดและประมวลผลได้เร็วยิ่งขึ้นดังต่อไปนี้

 • ฝึกทักษะความจำของผู้เรียน โดยผู้เรียนจะต้องจดจำประโยคหรือคำถามในขณะที่เห็นภาพ และเลือกตอบในภาพที่ถูกต้อง
 • ฝึกทักษะด้านสมาธิโดยการฝึกจดจ่อในหลายๆสิ่งและเพิกเฉยต่อสิ่งรบกวนอื่นๆ
 • ฝึกความแข็งแรงของทักษะการฟังและการประมวลผลด้านการเรียนภาษาโดยให้ผู้เรียนสามารถจดจำและแยกแยะเสียงในภาษาอังกฤษ เข้าใจโครงสร้างคำและประโยค
 • พัฒนาทักษะด้านการเรียงลำดับความคิดหรือเหตุการณ์ โดยผู้เรียนจะต้องเรียบเรียงคำศัพท์หรือประโยคทั้งที่ง่ายไปจนถึงประโยคที่มีความซับซ้อนที่ก่อนจะตอบคำถามตามรูปแบบของคำถามให้ถูกต้องครบถ้วน

How it Works

Fast ForWord Reading Level 5

คือโปรแกรมที่ช่วยฝึกการประมวลผลของสมองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกันกับการที่เราออกกำลังกายเพื่อให้ร่ากายฟิตและแข็งแรง

4 องค์ประกอบสำคัญของเทคโนโลยีของเราที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้แก่การทำงานของสมองช่วยให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้

 • ความต่อเนื่องและความเข้มข้มของการฝึก— การวิจัยทางด้านประสาทวิทยาจะแสดงผลการเรียนและความถี่ในการฝึกของผู้เรียน ภายใต้ระยะเวลาการฝึกที่เหมาะสม
 • การปรับระดับให้เหมาะสมกับตัวผู้เรียน— การปรับระดับของกิจกรรมให้เหมาะสมกับความสามารถและการตอบสนองของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกท้าทายและมีแรงจูงใจที่จะฝึกต่อไป
 • การพัฒนาการแบบองค์รวม — ฝึกพัฒนาการทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญและทักษะการอ่านไปในเวลาเดียวกัน เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
 • การสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม— การเปลี่ยนระดับถูกออกแบบมาเพื่อสร้างแรงแรงจูงใจให้ผู้เรียนอย่างสูงสุดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
 • 3ครั้ง/ สัปดาห์ ครั้งละ 30-50 นาที
 • 5 วัน/ สัปดาห์ วันละ 30,40,50 หรือ 90นาที

การติดตามผลการเรียน

รายงานผลที่เข้าใจง่ายและดรรชนีชี้วัดมาตรฐาน

ด้วยการรายงานผลที่เข้าใจง่ายและมีดรรชนีชี้วัดมาตรฐานที่ชัดเจนจาก MySciLEARN ™ ทำให้ Fast Forword เป็นโปรแกรมที่สามารถติดตามผลการเรียนของผู้เรียนได้แบบรายบุคคล รายกลุ่ม หรือแม้แต่การรายงานผลระดับมหภาค เช่น ระดับโรงเรียน หรือ ระดับเขต โปรแกรมจะรายงานความคืบหน้าที่เข้าใจง่ายในด้านต่างๆ อาทิ การอ่าน หรือ ทักษะพื้นฐานทางสมอง ให้กับผู้เรียนในรูปแบบรายวัน นอกจากนี้ การรายงานความคืบหน้าที่ผู้เรียนได้รับยังมีความสัมพันธ์กับผลการประเมินมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับระดับชาติ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม Fast Forword จึงเป็นโปรแกรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับความสามารถของผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของรัฐบาลกลางในต่างประเทศ

รายงานผลการเรียน

ผลการรายงานทักษะที่เพิ่มขึ้น

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การคาดการณ์ศักยภาพของผู้เรียนช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจศักยภาพของตนเอง เนื่องจากโปรแกรม Fast Forword จะคาดการณ์ทักษะด้านการอ่านของผู้เรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะช่วยให้ผู้เรียนทราบระดับความสามารถทางการอ่าน และด้วยฐานข้อมูล Fast Forword จากผู้เรียนกว่าพันคนในเขตเมืองของคุณและทั่วประเทศ จะนำไปสู่การวางแผนการเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพทางภาษาและความสำเร็จด้วยตัวคุณเอง

Q&A

Fast ForWord Reading Level5 คืออะไร?

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ฝึกที่ต้องการเน้นทักษะด้านกระบวนการคิดและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่ในระดับภาษาอังกฤษขั้นสูง

Fast ForWord Reading Level5 เหมาะสำหรับใคร?

Fast ForWord Reading Level 5 เหมาะสำหรับผู้เรียนต้องแต่ระดับชั้น K-12 โดยโปรแกรมสามารถปรับความยากง่ายให้เข้ากับความสามารถของผู้เรียนได้

แบบฝึกหัดใน Fast ForWord Reading Level5 มีลักษณะอย่างไร?

 • Quack Splash: พัฒนาทักษะโครงสร้างการเขียนบทความ นิยาย หรือเนื้อเรื่องอื่นๆ ได้
 • Lana’s Lanes: เน้นกลยุทธ์ในการเรียนรู้และเข้าใจโครงสร้างของประโยคตามความเหมาะสมในบทความหรือเนื้อหาที่ได้อ่านและตีความหมายได้อย่างถูกต้อง
 • Wood Works: เน้นการฟังหน่วยเสียงอย่างแม่นยำ รวมถึงการแยกเสียงและวิเคราะห์เสียงจากสัญลักษณ์ของหน่วยเสียงได้ (Phonics)

View a DEMO

อะไรคือผลลัพธ์จากการฝึก Fast ForWord ที่นักเรียนจะได้รับ?

ผู้เรียนจะเริ่มรู้สึกเห็นความเปลี่ยนแปลงในด้านภาษาของตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นภายในเวลา 1-2ปี หากฝึกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วง 8-12 สัปดาห์แรกที่ทำการฝึก จะสังเกตได้ว่าผู้เรียนพัฒนาขึ้น, รู้สึกมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ, มีความสนใจที่จะอยากเรียนรู้, กระตือรือร้นต่อการเรียน, และมองการเรียนเป็นเรื่องที่สนุก ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

เราจะรู้วิธีใช้ หรือ แสดงผล Fast ForWord Reading Level 5 software ได้อย่างไร?

Fast ForWord จะทำงานอัตโนมัติตั้งแต่ผู้เรียนทำการเข้าระบบโดยใช้บัญชีของผู้เรียน โปรแกรมจะจัดเตียมแบบฝึกหัดให้กับผู้เรียนและติดตามผลตลอดเวลา ทำให้ผู้เรียนสามาถเห็นการพัฒนาของตัวเองเป็นลำดับขั้นตอน ซึ่งคุณครูที่ทำหน้าที่ช่วยสอนจะได้รับอีเมล์รายงานผลในแต่ะครั้งพร้อมทั้งคำแนะนำ แน่นอนว่าผู้เรียนจะสามารถพัฒนาข้อบกพร่องได้อย่างถูกจุดผ่านเทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือ

ทำไมใช้ Fast ForWord ถึงเห็นผล?

หลักการทำงานของ Fast ForWord เหมือนกันกับการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อและประสิทธิภาพในการใช้งานของมัน เพราะ Fast ForWord เป็นการออกกำลังกายสมองได้อย่างถูกจุด เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้มีความสามารถมากขึ้น ไวขึ้นนั่นเอง

Fast ForWord ทำงานอย่างไร?

Fast ForWord เป็นตัวช่วยฝึกให้สมองเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นและมีความสำคัญต่างๆ ซึ่งได้แก่ ความจำ, สมาธิ, การประมวลผล และ การเรียงลำดับ. ซึ่งทั้งหมดนี้จำเป็นต่อการอ่านและการเรียนรู้ในด้านต่างๆ

  • ความต่อเนื่องและความเข้มข้มของการฝึก— การวิจัยทางด้านประสาทวิทยาจะแสดงผลการเรียนและความถี่ในการฝึกของผู้เรียน ภายใต้ระยะเวลาการฝึกที่เหมาะสม
  • การปรับระดับให้เหมาะสมกับตัวผู้เรียน— การปรับระดับของกิจกรรมให้เหมาะสมกับความสามารถและการตอบสนองของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกท้าทายและมีแรงจูงใจที่จะฝึกต่อไป
  • การพัฒนาการแบบองค์รวม — ฝึกพัฒนาการทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญและทักษะการอ่านไปในเวลาเดียวกัน เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
  • การสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม— การเปลี่ยนระดับถูกออกแบบมาเพื่อสร้างแรงแรงจูงใจให้ผู้เรียนอย่างสูงสุดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ

ติดตั้งโปรแกรมอย่างไร?

ไปที่หน้า Technical Specifications

Demo

มันดูแตกต่างใช่ไหม? นั้นเป็นเพราะว่า Fast ForWord (Fast ForWord Language to Reading v2 สำหรับผู้เรียนที่มาทดลองเรียน)

ใช้เทคโนโลยีที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อประมวลหน่วยเสียงย่อย ที่ยากต่อการฟังและการประมวลผลของภาษาอังกฤษ

เมื่อนักเรียนเริ่มการฝึกนั้น มันจะช่วยทำให้ผู้เรียนรับรู้พร้อมกับเรียนรู้หน่วยเสียงและใช้ทักษะการฟังเพื่อประมวลผลออกมาได้อย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกันผู้เรียนก็จะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับไวยากรณ์ การตีความ และคำศัพท์อีกด้วย การวิจัยแสดงให้เห็นว่า วิธีการด้านล่างนี้นำไปสู่การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและการอ่าน ภายในระยะเวลาไม่กี่เดือน

เมื่อทักษะพื้นฐานแข็งแรง ผู้เรียนจะสามารถฝึกโปรแกรม Fast ForWord เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์จากการอ่าน การตีความจากเรื่องที่อ่าน และได้เพิ่มพูนคำศัพท์ไปในเวลาเดียวกันได้เป็นอย่างดี