Reading Level 3

Fast ForWord Reading Level 3 software builds on the Fast ForWord Reading Level 2 product by concentrating on reading knowledge and fluency, with a focus on phonology and spelling, morphological properties and complexity, syntactic complexity, vocabulary and comprehension.

โปรแกรม Fast ForWord ยังมีระบบเร่งพัฒนาผู้เรียนในด้านการอ่านและยังช่วยออกกำลังสมองให้คิดและประมวลผลได้เร็วยิ่งขึ้นดังต่อไปนี้

 • ฝึกทักษะความจำของผู้เรียน โดยผู้เรียนจะต้องจดจำประโยคหรือคำถามในขณะที่เห็นภาพ และเลือกตอบในภาพที่ถูกต้อง
 • ฝึกทักษะด้านสมาธิโดยการฝึกจดจ่อในหลายๆสิ่งและเพิกเฉยต่อสิ่งรบกวนอื่นๆ
 • ฝึกความแข็งแรงของทักษะการฟังและการประมวลผลด้านการเรียนภาษาโดยให้ผู้เรียนสามารถจดจำและแยกแยะเสียงในภาษาอังกฤษ เข้าใจโครงสร้างคำและประโยค
 • พัฒนาทักษะด้านการเรียงลำดับความคิดหรือเหตุการณ์ โดยผู้เรียนจะต้องเรียบเรียงคำศัพท์หรือประโยคทั้งที่ง่ายไปจนถึงประโยคที่มีความซับซ้อนที่ก่อนจะตอบคำถามตามรูปแบบของคำถามให้ถูกต้องครบถ้วน

How it Works

Fast ForWord Reading Level 3

คือโปรแกรมที่ช่วยฝึกการประมวลผลของสมองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกันกับการที่เราออกกำลังกายเพื่อให้ร่ากายฟิตและแข็งแรง

4 องค์ประกอบสำคัญของเทคโนโลยีของเราที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้แก่การทำงานของสมองช่วยให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้

 • ความต่อเนื่องและความเข้มข้มของการฝึก— การวิจัยทางด้านประสาทวิทยาจะแสดงผลการเรียนและความถี่ในการฝึกของผู้เรียน ภายใต้ระยะเวลาการฝึกที่เหมาะสม
 • การปรับระดับให้เหมาะสมกับตัวผู้เรียน— การปรับระดับของกิจกรรมให้เหมาะสมกับความสามารถและการตอบสนองของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกท้าทายและมีแรงจูงใจที่จะฝึกต่อไป
 • การพัฒนาการแบบองค์รวม — ฝึกพัฒนาการทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญและทักษะการอ่านไปในเวลาเดียวกัน เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
 • การสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม— การเปลี่ยนระดับถูกออกแบบมาเพื่อสร้างแรงแรงจูงใจให้ผู้เรียนอย่างสูงสุดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
 • 3ครั้ง/ สัปดาห์ ครั้งละ 30-50 นาที
 • 5 วัน/ สัปดาห์ วันละ 30,40,50 หรือ 90นาที

การติดตามผลการเรียน

รายงานผลที่เข้าใจง่ายและดรรชนีชี้วัดมาตรฐาน

ด้วยการรายงานผลที่เข้าใจง่ายและมีดรรชนีชี้วัดมาตรฐานที่ชัดเจนจาก MySciLEARN ™ ทำให้ Fast Forword เป็นโปรแกรมที่สามารถติดตามผลการเรียนของผู้เรียนได้แบบรายบุคคล รายกลุ่ม หรือแม้แต่การรายงานผลระดับมหภาค เช่น ระดับโรงเรียน หรือ ระดับเขต โปรแกรมจะรายงานความคืบหน้าที่เข้าใจง่ายในด้านต่างๆ อาทิ การอ่าน หรือ ทักษะพื้นฐานทางสมอง ให้กับผู้เรียนในรูปแบบรายวัน นอกจากนี้ การรายงานความคืบหน้าที่ผู้เรียนได้รับยังมีความสัมพันธ์กับผลการประเมินมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับระดับชาติ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม Fast Forword จึงเป็นโปรแกรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับความสามารถของผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของรัฐบาลกลางในต่างประเทศ

รายงานผลการเรียน

ผลการรายงานทักษะที่เพิ่มขึ้น

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การคาดการณ์ศักยภาพของผู้เรียนช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจศักยภาพของตนเอง เนื่องจากโปรแกรม Fast Forword จะคาดการณ์ทักษะด้านการอ่านของผู้เรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะช่วยให้ผู้เรียนทราบระดับความสามารถทางการอ่าน และด้วยฐานข้อมูล Fast Forword จากผู้เรียนกว่าพันคนในเขตเมืองของคุณและทั่วประเทศ จะนำไปสู่การวางแผนการเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพทางภาษาและความสำเร็จด้วยตัวคุณเอง

Q&A

อะไรคือ Fast ForWord Reading Level 3 software?

Fast ForWord Reading เลเวล 3 เน้นการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน ช่วยเพิ่มความสามารถในทักษะต่างๆที่จำเป็นเกี่ยวกับการอ่านให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้นักเรียนผู้ฝึกมีความมั่นใจและมีผลการเรียนที่ดีขึ้น

Fast ForWord Reading Level 3 software เหมาะกับผู้เรียนระดับไหน?

Fast ForWord Reading เลเวล 3 เหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนที่มีทักษะการอ่านต่ำกว่าเกณฑ์

Fast ForWord Reading Level 3 exercises เน้นฝึกอะไรบ้าง?

 • Scrap Cat: เน้นพัฒนาด้าน semantic, syntactic, phonological และ morphological categories.
 • Twisted Pictures: ท้าทายความสามารถของนักเรียนและพัฒนาทักษะการอ่านและการทำความเข้าใจประโยคโดยการอ่านเชื่อมโยงความหมายของคำของแต่ละประโยคซึ่งมีความซับซ้อนสูง
 • Chicken Dog: เสริมสร้างทักษะด้าน phonics และ ทักษะการสะกดคำ. หลังจากที่ได้ยินคำศัพท์ต่างๆ นักเรียนจะต้องสามารถเติมตัวอักษรที่หายไปของแต่ละคำได้อย่างแม่นยำ

View a DEMO

อะไรคือผลลัพธ์จากการฝึก Fast ForWord ที่นักเรียนจะได้รับ?

ผู้เรียนจะเริ่มรู้สึกเห็นความเปลี่ยนแปลงในด้านภาษาของตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นภายในเวลา 1-2ปี หากฝึกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วง 8-12 สัปดาห์แรกที่ทำการฝึก จะสังเกตได้ว่าผู้เรียนพัฒนาขึ้น, รู้สึกมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ, มีความสนใจที่จะอยากเรียนรู้, กระตือรือร้นต่อการเรียน, และมองการเรียนเป็นเรื่องที่สนุก ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

เราจะรู้วิธีใช้ หรือ แสดงผล Fast ForWord ได้อย่างไร?

Fast ForWord จะทำงานอัตโนมัติตั้งแต่ผู้เรียนทำการเข้าระบบโดยใช้บัญชีของผู้เรียน โปรแกรมจะจัดเตียมแบบฝึกหัดให้กับผู้เรียนและติดตามผลตลอดเวลา ทำให้ผู้เรียนสามาถเห็นการพัฒนาของตัวเองเป็นลำดับขั้นตอน ซึ่งคุณครูที่ทำหน้าที่ช่วยสอนจะได้รับอีเมล์รายงานผลในแต่ะครั้งพร้อมทั้งคำแนะนำ แน่นอนว่าผู้เรียนจะสามารถพัฒนาข้อบกพร่องได้อย่างถูกจุดผ่านเทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือ

ทำไมใช้ Fast ForWord ถึงเห็นผล?

หลักการทำงานของ Fast ForWord เหมือนกันกับการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อและประสิทธิภาพในการใช้งานของมัน เพราะ Fast ForWord เป็นการออกกำลังกายสมองได้อย่างถูกจุด เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้มีความสามารถมากขึ้น ไวขึ้นนั่นเอง

Fast ForWord ทำงานอย่างไร?

Fast ForWord เป็นตัวช่วยฝึกให้สมองเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นและมีความสำคัญต่างๆ ซึ่งได้แก่ ความจำ, สมาธิ, การประมวลผล และ การเรียงลำดับ. ซึ่งทั้งหมดนี้จำเป็นต่อการอ่านและการเรียนรู้ในด้านต่างๆ

 • Frequency and Intensity—Research demonstrates that completing a set of learning tasks in a frequent, intensive timeframe accelerates learning.
 • Adaptivity—Exercises adapt with each key stroke to individual skill levels and responses, keeping students continuously challenged but not frustrated.
 • Simultaneous Development—Exercises develop major cognitive and reading skills simultaneously to produce lasting improvements in learning.
 • Timely Motivation—Tiered rewards are designed to maximize motivation from start to finish.

ติดตั้งโปรแกรมอย่างไร?

View the Technical Specifications page.

Demo

มันดูแตกต่างใช่ไหม? นั้นเป็นเพราะว่า Fast ForWord (Fast ForWord Language to Reading v2 สำหรับผู้เรียนที่มาทดลองเรียน)

ใช้เทคโนโลยีที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อประมวลหน่วยเสียงย่อย ที่ยากต่อการฟังและการประมวลผลของภาษาอังกฤษ

เมื่อนักเรียนเริ่มการฝึกนั้น มันจะช่วยทำให้ผู้เรียนรับรู้พร้อมกับเรียนรู้หน่วยเสียงและใช้ทักษะการฟังเพื่อประมวลผลออกมาได้อย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกันผู้เรียนก็จะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับไวยากรณ์ การตีความ และคำศัพท์อีกด้วย การวิจัยแสดงให้เห็นว่า วิธีการด้านล่างนี้นำไปสู่การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและการอ่าน ภายในระยะเวลาไม่กี่เดือน

เมื่อทักษะพื้นฐานแข็งแรง ผู้เรียนจะสามารถฝึกโปรแกรม Fast ForWord เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์จากการอ่าน การตีความจากเรื่องที่อ่าน และได้เพิ่มพูนคำศัพท์ไปในเวลาเดียวกันได้เป็นอย่างดี