Literacy

Fast ForWord Literacy moves middle and high school students toward grade level reading skills, with a focus on listening accuracy, phonological awareness, and language structures.

โปรแกรม Fast ForWord ยังมีระบบเร่งพัฒนาผู้เรียนในด้านการอ่านและยังช่วยออกกำลังสมองให้คิดและประมวลผลได้เร็วยิ่งขึ้นดังต่อไปนี้

 • ฝึกทักษะความจำของผู้เรียน โดยผู้เรียนจะต้องจดจำประโยคหรือคำถามในขณะที่เห็นภาพ และเลือกตอบในภาพที่ถูกต้อง
 • ฝึกทักษะด้านสมาธิโดยการฝึกจดจ่อในหลายๆสิ่งและเพิกเฉยต่อสิ่งรบกวนอื่นๆ
 • ฝึกความแข็งแรงของทักษะการฟังและการประมวลผลด้านการเรียนภาษาโดยให้ผู้เรียนสามารถจดจำและแยกแยะเสียงในภาษาอังกฤษ เข้าใจโครงสร้างคำและประโยค
 • พัฒนาทักษะด้านการเรียงลำดับความคิดหรือเหตุการณ์ โดยผู้เรียนจะต้องเรียบเรียงคำศัพท์หรือประโยคทั้งที่ง่ายไปจนถึงประโยคที่มีความซับซ้อนที่ก่อนจะตอบคำถามตามรูปแบบของคำถามให้ถูกต้องครบถ้วน

How it Works

คือโปรแกรมที่ช่วยฝึกการประมวลผลของสมองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกันกับการที่เราออกกำลังกายเพื่อให้ร่ากายฟิตและแข็งแรง

4 องค์ประกอบสำคัญของเทคโนโลยีของเราที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้แก่การทำงานของสมองช่วยให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้

 • ความต่อเนื่องและความเข้มข้มของการฝึก— การวิจัยทางด้านประสาทวิทยาจะแสดงผลการเรียนและความถี่ในการฝึกของผู้เรียน ภายใต้ระยะเวลาการฝึกที่เหมาะสม
 • การปรับระดับให้เหมาะสมกับตัวผู้เรียน— การปรับระดับของกิจกรรมให้เหมาะสมกับความสามารถและการตอบสนองของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกท้าทายและมีแรงจูงใจที่จะฝึกต่อไป
 • การพัฒนาการแบบองค์รวม — ฝึกพัฒนาการทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญและทักษะการอ่านไปในเวลาเดียวกัน เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
 • การสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม— การเปลี่ยนระดับถูกออกแบบมาเพื่อสร้างแรงแรงจูงใจให้ผู้เรียนอย่างสูงสุดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
 • 3ครั้ง/ สัปดาห์ ครั้งละ 30-50 นาที
 • 5 วัน/ สัปดาห์ วันละ 30,40,50 หรือ 90นาที

Reporting

Easy-to-Use Reports and Indicators

MySciLEARN™ reports for Fast ForWord enable educators to monitor student performance at the individual, classroom/group, school, and district level.

Educators get clear, daily, action-oriented information showing student progress over time in reading and cognitive skills areas, as well as gains reports that correlate to nationally recognized normed assessments. It’s one of the reasons why our learning acceleration programs have been so successful in helping schools and districts meet state and federal mandates.

Implementation Report

Gain Report

Success Forecast

The Success Forecast allows you to explore the potential effects that the Fast ForWord program can have on your district’s reading proficiency levels in as little as one year. Build a plan for your district based on your reading gain achievements and real-world data from thousands of Fast ForWord participants from your state and across the nation.

Q&A

โปรแกรม Fast ForWord ชุด Literacy คืออะไร?

โปรแกรม Fast ForWord ชุด Literacy เป็นโปรแกรมทีถูกออกแบบมาช่วยเหลือผู้เรียนตั้งแต่ทักษะพื้นฐาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนที่มีความต้องการจะประสบความสำเร็จทางทางการเรียนในห้องเรียน จนถึงระดับอื่นๆ

โปรแกรม Fast ForWord Literacy เหมาะสำหรับใคร?

เหมาะสำหรับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาและใช้สำหรับผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนภาษาตำกว่าเกณฑ์ 2 ปีหรือมากกว่านั้น

เกมส์ในโปรแกรม Fast ForWord Literacyมีลักษณะเป็นอย่างไร?

 • Space Racer: ช่วยพัฒนาในเรื่องของความเร็ว ซึ่งเหมาะกับนักเรียนที่ไม่สามารถแยกหรือเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในระบบเสียง  การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในระบบเสียง (ความถูกต้องในการฟัง) และช่วยเพิ่มทักษะความสามารถในการฟังของผู้เรียน ในการประมวลผลจดจำเสียงนั้นๆได้อย่างดีเยี่ยม
 • Galaxy Goal: พัฒนาทักษะในารระบุ การแบ่งแยกหน่วยเสียงต่างๆในภาษา การเพิ่มความเร็วของหน่วยเสียง ซึ่งเหมาะกับนักเรียนที่ไม่สามารถแยกหรือเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในระบบเสียง การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในระบบเสียง (ความถูกต้องในการฟัง)
 • Spin Master: ช่วยพัฒนาในการแยกความต่างของระบบเสียง เสียงพูดและพยางค์ ซึ่งมีการปรับระดับความระดับความเร็ว

View a DEMO

อะไรคือผลลัพธ์จากการฝึก Fast ForWord ที่นักเรียนจะได้รับ?

ผู้เรียนจะเริ่มรู้สึกเห็นความเปลี่ยนแปลงในด้านภาษาของตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นภายในเวลา 1-2ปี หากฝึกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วง 8-12 สัปดาห์แรกที่ทำการฝึก จะสังเกตได้ว่าผู้เรียนพัฒนาขึ้น, รู้สึกมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ, มีความสนใจที่จะอยากเรียนรู้, กระตือรือร้นต่อการเรียน, และมองการเรียนเป็นเรื่องที่สนุก ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

เราจะรู้วิธีใช้ หรือ แสดงผล Fast ForWord Literacy softwareได้อย่างไร?

ระบบจะทำงานอัตโนมัติตั้งแต่ผู้เรียนทำการเข้าระบบโดยใช้บัญชีของผู้เรียน โปรแกรมจะจัดเตียมแบบฝึกหัดให้กับผู้เรียนและติดตามผลตลอดเวลา ทำให้ผู้เรียนสามาถเห็นการพัฒนาของตัวเองเป็นลำดับขั้นตอน ซึ่งคุณครูที่ทำหน้าที่ช่วยสอนจะได้รับอีเมล์รายงานผลในแต่ะครั้งพร้อมทั้งคำแนะนำ แน่นอนว่าผู้เรียนจะสามารถพัฒนาข้อบกพร่องได้อย่างถูกจุดผ่านเทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือ

ทำไมใช้ Fast ForWord Literacy software ถึงเห็นผล?

หลักการทำงานของ ForWord Literacy เหมือนกันกับการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อและประสิทธิภาพในการใช้งานของมัน เพราะ ForWord Literacy เป็นการออกกำลังกายสมองได้อย่างถูกจุด เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้มีความสามารถมากขึ้น ไวขึ้นนั่นเอง

Fast ForWord Literacy ทำงานอย่างไร?

ForWord Language to Reading v2 software เป็นตัวช่วยฝึกให้สมองเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นและมีความสำคัญต่างๆ ซึ่งได้แก่ ความจำ, สมาธิ, การประมวลผล และ การเรียงลำดับ. ซึ่งทั้งหมดนี้จำเป็นต่อการอ่านและการเรียนรู้ในด้านต่างๆ

 • Frequency and Intensity—Research demonstrates that completing a set of learning tasks in a frequent, intensive timeframe accelerates learning.
 • Adaptivity—Exercises adapt with each key stroke to individual skill levels and responses, keeping students continuously challenged but not frustrated.
 • Simultaneous Development—Exercises develop major cognitive and reading skills simultaneously to produce lasting improvements in learning.
 • Timely Motivation—Tiered rewards are designed to maximize motivation from start to finish.

ติิดตั้งโปรแกรมอย่างไร?

ไปที่หน้า Technical Specifications

Demo

It sounds different, doesn’t it? That’s because Fast ForWord (Fast ForWord Literacy for middle/high school students in the demo below) uses patented technology to slow and amplify the specific hard-to-process sounds of the English language. Children start with exercises that help them perceive and process speech sounds appropriately, while simultaneously building grammar, comprehension, and vocabulary. Research shows that this bottom-up approach leads to improved language and reading skills, in just a few months.

Once the foundation is solid, students continue with a series of Fast ForWord Reading products to build critical reading skills, develop advanced reading comprehension, and expand vocabulary. View Reading Level 1 exercises.