ฝึก Fast ForWord แล้วได้อะไร

 

Fast ForWord® เป็นคอร์สฝึกต่อเนื่องที่พัฒนาทักษะพื้นฐานทางกระบวนการคิด แก้ไขปัญหาทางด้านการอ่านและภาษา พร้อมทั้งเพิ่มพูนทักษะด้านการอ่านจับใจความและความคล่องแคล่วในการอ่านให้แก่ผู้เรียน. หลังจากสิ้นสุดการฝึกคอร์ส Fast ForWord® ผู้เรียนจะมีทักษะทางกระบวนการคิด การอ่าน การเขียน และความเข้าใจทางภาษาที่สูงขึ้นอย่างเด่นชัด รวมถึงประประโยชน์อื่นๆ ดังนี้

ความรู้เชิงวิชาการ

เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ การสะกดคำ การเขียนประโยค บทความ เล่าเรื่อง รวมถึง สมาธิ และความสามารถทางคณิตศาตร์

ความชัดเจนในการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ

การออกเสียงคำที่ชัดเจนขึ้น เลือกใช้คำศัพท์ตามความเหมาะสมของบริบท ความสามารถในการจดจ่อต่อประเด็นที่กำลังสื่อสารได้ รวมถึงสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ

เพิ่มพูนทักษะด้านการอ่าน

สามารถรวบรวมรายละเอียด เนื้อหา สาระสำคัญ เหตุการณ์ตามลำดับขั้นตอน เข้าใจรูปประโยคหรือเนื้อหาที่ซับซ้อน อีกทั้งยังอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

ฟังได้ดีและเข้าใจสิ่งที่ฟังได้มากขึ้น

สามารถตอบโต้คำถาม สื่อสารได้เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น และมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

พัฒนาความจำ

การฝึกฝนความจำระยะสั้นหรือระยะยาว ความสามารถในการจดจำข้อมูลและเก็บรายละเอียดจากการฟังได้มากขึ้น

ส่งเสริมความภาคภูมิในใจตนเอง

สามารถพัฒนาและส่งผลดีให้เกิดความมั่นใจในการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆทั้งในห้องเรียนและโรงเรียน

*Available for home-use as well as school-wide implementations**

โปรแกรมของเรา

Fast ForWord® ได้รับการออกแบบและสร้างโดยนักประสาทวิทยา (Neuroscientists) และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาภาษาชั้นนำของโลก มากว่า 30 ปี จากผลการวิจัย สมองที่แข็งแรงนั้นจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ภาษาที่ถูกต้อง ฉับไว และมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นแล้ว สมองสามารถรับรู้และเกิดการนำไปใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นักวิทยาศาสตร์ได้กล่าวว่า ความสามารถของการทำงานของสมองนี้ จะเปลี่ยนไปตามในแต่ละช่วงอายุคน

โปรแกรม Fast ForWord®  โปรแกรมที่ใช้เทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาทักษะการฟังและทักษะทางภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วซึ่งสำคัญมากต่อทั้งความสำเร็จในการเรียนรู้และการสื่อสารของเด็ก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความสามารถทางสมองของเด็กแต่ละคน โปรแกรมจึงได้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความสนุกสนานและน่าสนใจ โปรแกรม Fast ForWord® จะช่วยฝึกฝนให้เด็กๆสามารถพัฒนาทักษะในด้านต่างๆผ่านการฟัง เช่น ทักษะด้านการฟังเสียง ประเภทของคำ และรูปประโยค ที่ถูกพัฒนาให้สามารถทำงานควบคู่กับการมอง การคิดวิเคราะห์ การเรียงลำดับเหตุการณ์ และการประมวลผล นอกจากนั้นแล้ว ยังสามารถช่วยพัฒนาในด้านความจำระยะสั้นและยาว และมีสมาธิมากขึ้น เพื่อให้สมองสามารถรับรู้และเกิดการนำไปใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในโรงเรียนและชีวิตประจำวัน

ผลที่ได้รับ

ผลการวิจัยของสมองทางวิทยาศาสตร์

จากผลงานการวิจัยของสถาบันชั้นนำของโลก มหาวิทยาลัย ฮาร์วาด และมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด ได้แสดงให้เห็นจากการที่ผุ้เรียนได้ใช้โปรแกรม Fast ForWord® สามารถพัฒนาศักยภาพของสมอง ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านการอ่านพัฒนาขึ้นมากจนกลายเป็นนักเรียนที่มีทักษะด้านการอ่านที่แข็งแรง ซึ่งเรามีผลข้อมูลการวิจัยในวันที่ได้ฝึกโปรแกรม รวมไปถึงผลการเรียนในเชิงบวกของผู้ที่ฝึกโปรแกรม

เสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางกระบวนการคิด

cognitive skills development lasts a lifetime

Fast Forword แต่ละคอร์สใช้หลักการทางประสาทวิทยาเป็นพื้นฐานในการออกแบบเพื่อสร้างการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสมองและกระบวนการคิด หรือที่เรียกว่า “Learning MAPS”

ความจำ – พัฒนาความจำระยะสั้นและระยะยาว ที่สำคัญอย่างยิ่งในการระลึกคำศัพท์ ทำความเข้าใจประโยคที่ซับซ้อน และจดจำคำสั่งต่างๆ 

สมาธิ – เพิ่มความสามารถในการจดจ่อ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับการทำงาน จดจ่อกับข้อมูล และกำจัดสิ่งรบกวนภายนอก 

การประมวลผล – ส่งเสริมความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการอ่านบทความ เพราะการประมวลผลที่รวดเร็วจะช่วยในการแยกความแตกต่างของเสียง ตัวอักษรและความหมายของคำศัพท์ 

การลำดับเหตุการณ์ – พัฒนาทักษะในการจัดเรียงลำดับเหตุการณ์และข้อมูล ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการอ่านบทความ เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยกำหนดลำดับของตัวอักษรในคำศัพท์ หรือการเรียงลำดับคำศัพท์ในประโยค 

ประสิทธิภาพของ Fast ForWord

ทักษะทางภาษาและการอ่านเพิ่มขึ้นเทียบเท่ากับ 1 – 2 ปี หลังจากได้เรียนเพียง 8 – 12 สัปดาห์

Scientific Learning ได้พัฒนาคอร์สที่เสริมสร้างความสามารถให้กับสมอง เช่น การเสริมสร้างความแข็งแรงของสมองในส่วนที่เกี่ยวกับการประมวลผลให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการออกกำลังกายสมองให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น เมื่อผู้เรียนสามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้กิจกรรมอื่นๆก็จะทำได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย รวมถึงการเรียนรู้สิ่งต่างๆก็จะให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ที่สำคัญ ผู้เรียนจะมีแรงจูงใจในการเรียนและความภาคภูมิใจเพิ่มมากขึ้น

โปรแกรมของเรา…

มีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว

แก้ไขตรงจุดถึงสาเหตุของปัญหาทางการเรียนรู้

มีผู้เรียนมาแล้วกว่า 3,000,000 คน ใน 44 ประเทศทั่วโล

การพัฒนาสมองตามลำดับขั้นเพื่อการเรียนรู้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ

Fast ForWord ฝึกและพัฒนาสมองที่เกี่ยวข้องกับทักษะทางภาษาและการอ่านตามหลักการเรียนรู้ตามธรรมชาติ           โดยเริ่มจากพื้นฐานที่สำคัญ คือ การแยะความแตกต่างของเสียงในภาษาอังกฤษ เช่น ความสามารถในการรับรู้และแยกแยะหน่วยเสียง จากนั้นพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการอ่านซึ่งเป็นทักษะที่สูงขึ้นตามลำดับ เช่น ความเข้าใจเสียงของตัวอักษรในภาษาอังกฤษ ความคล่องแคล่วในการอ่าน คำศัพท์ การอ่านจับใจความ และการคิดวิเคราะห์ 

“เห็นผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว

“ทักษะทางภาษาและการอ่านเพิ่มขึ้นเทียบเท่ากับ 1 – 2 ปี หลังจากได้เรียนเพียง 2 -3 เดือน”

พิสูจน์แล้วจากผลการวิจัยทางประสาทวิทยา

จากความร่วมมือของนักประสาทวิทยาระดับชั้นนำของโลกนามว่า Dr. Michael Merzenich Dr. Paula Tallal Dr. Steven Miller และ Dr. William Jenkins เป็นเวลากว่า 30 ปี ทำให้โปรแกรม Fast Forword เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ มีผลการวิจัยรองรับมากกว่า 250 ฉบับ และตอบโจทย์ทุกความต้องการของเด็กๆ 

นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองประสิทธิภาพด้านการพัฒนาทักษะทางภาษาและการอ่านจากสถาบันชั้นนำระดับนานาชาติ:

คอร์ส ที่นี่  เพื่ออ่านงานวิจัยเกี่ยวกับโปรแกรม Fast Forword, และคลิก ที่นี่ เพื่ออ่านงานวิจัยยืนยันประสิทธิภาพของโปรแกรม Fast Forword. สำหรับงานวิจัยของผู้พัฒนาโปรแกรม Scientific learning กรุณาคลิก ที่นี่

การเรียนรู้รายบุคคล

ด้วยระบบอัลกอริทึม จึงทำให้โปรแกรม Fast Forword ทราบความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน ทั้งยังสามารถปรับระดับความยาก-ง่ายของคำถาม และระบบการให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนโดยอัตโนมัติแบบวินาทีต่อวินาที ด้วยเหตุนี้เอง Fast Forword จึงเป็นโปรแกรมที่สนุกสนานพร้อมๆกับเสริมสร้างทักษะสมองด้านการประมวลผลข้อมูล การคิดวิเคราะห์ การอ่าน และทักษะทางภาษา

เสริมสร้างศักยภาพทางสมอง

ผู้พัฒนาโปรแกรม Fast Forword ทราบดีว่าสมองที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการประมวลผลข้อมูลทางภาษา ดังนั้นผู้พัฒนาจึงออกแบบโปรแกรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะพื้นฐานของสมองที่จำเป็น ได้แก่ 

ความจำ

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

สมาธิ

จดจ่อไปยังตัวอักษรได้ดีขณะอ่านหนังสือ

การประมวลผลข้อมูล

คิดเร็วขึ้น

การลำดับข้อมูล

เก็บจำข้อมูลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำขณะสมองประมวลผลข้อมูล

Fit Brain Learn Better!

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนของเรา โปรดติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 02-656-9938-9 หรือ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้าเพจ “คอร์สของเรา”

Our Courses